واحد برنامه ریزی و کنترل تولید

واحد برنامه ریزی و کنترل تولید

این واحد به عنوان مهمترین واحد پشتیبان تولید و شامل دو بخش برنامه ریزی و کنترل تولید با استفاده از نرم افزار‌های Microsoft Project و Primavera و Excel  با هدف تحویل به موقع انجام صحیح برنامه‌ها و ارائه گزارش‌های لازم؛ مسئولیت استمرار انجام درست برنامه‌های تولید را به عهده دارد.

    Cresta Help Chat
    Send via WhatsApp