کارخانه ذغال سنگ طبس

احداث کارخانه ذغال سنگ طبس(صنایع ایرانیان مانا)

طراحی تکمیلی ، تهیه نقشه شاپ ، تأمین مواد ، ساخت ، سوپر وایزر نصب

لیست بخشی از فعالیتهای انجام شده
  • سیستم انتقال مواد کارخانه ذغال سنگ طبس

پروژه:
سیستم انتقال مواد کارخانه ذغال سنگ طبس

ظرفیت :
500 هزارتن درسال

حجم قرارداد :
500 تن

سال اجرا :
1397