فولاد سیرجان ایرانیان (صنایع ایرانیان مانا)

فولاد سیرجان ایرانیان (مانا)

طراحی تکمیلی تأمین ، ساخت و سوپر وایزری نصب سیستم انتقال مواد پروژه خردایش مجدد کنسانتره سیرجان

پروژه:
سیستم انتقال مواد پروژه خردایش مجدد کنستانتره سیرجان

ظرفیت :
2.5 میلیون تن درسال

حجم قرارداد :
1500 تن

سال اجرا :
1395-1396