فولاد جهان آرا اروند

طراحی، تأمین مواد، ساخت، نصب و راه اندازی

لیست بخشی از فعالیتهای انجام شده
 • ساخت  2000 تن اسکلت فلزی فولاد جهان آرا اروند
 • نصب 4000 تن اسکلت فلزی فولاد جهان آرا اروند
 • ساخت 4 عدد تاندیش 15 تن و درب تاندیش ( Tundish and Tundish Cover)
 • MHS-ADDITIVES SILOS
 • Furnace exchange device
 • Slab head, tail scrap and sample collector
 • Burr removal car
 • Tundish tilting stand
 • Vertical-bender moving frame tilting
 • Vertical-bender water test
 • Strand fume exhaust system
 • Scrap bucket
 • Scrap bucket transfer car
 • Empty ladle Transfer car
 • Mould and segment transfer car
 • Lifting yok
 • Ladle lifting Beam
 • Dummy Bar
 • Ladle Slide Gate Cylinder Connecting Platform
 • Mould Maintenance Stand
 • Segment Moving Frame Tilting
 • Segment Water Test
 • Segment Hydraulic Test Stand
 • Segments Rolls Racks
 • Segment Cylinder Rack

پروژه:
ساخت، نصب و راه اندازی تجهیزات و اسکلت فلزی فولاد جهان آرا اروند

نوع محصول:
اسکلت فلزی
تاندیش
ترانسفرکار
دامی بار
اسکراب باکت و …

کارفرما:
فولاد جهان آرا اروند

کمپانی مادر:
Sarralle (Spain)

سال اجرا :
1397-1398-1399