فولاد شادگان – فولاد گسترش

طراحی و ساخت تجهیزات ذوب ریزی – شرکت فولاد گسترش

لیست بخشی از فعالیتهای انجام شده
  • پاتیل حمل مذاب 50 تنی
  • بازوی پاتیل حمل مذاب 50 تنی
  • درب پاتیل
  • ساخت،حمل و نصب 6 عدد مخزن 15 متر مکعبی
  • ساخت،حمل و نصب 6 عدد مخزن 70 متر مکعبی