متال شید خاورمیانه – GH اسپانیا

متال شید خاورمیانه – GH اسپانی

لیست بخشی از فعالیتهای انجام شده
  • ساخت پل جرثقیل 50  تنی : 2 دستگاه
  • ساخت پل جرثقیل 32 تنی : 2 دستگاه
  • ساخت پل جرثقیل 20 تنی : 9 دستگاه
  • ساخت پل جرثقیل 12 تنی : 1 دستگاه
  • ساخت پل جرثقیل 10 تنی : 1 دستگاه
  • ساخت پل جرثقیل 5  تنی : 2 دستگاه
  • ساخت پل جرثقیل 3.2 تنی : 5 دستگاه