پتروشیمی ایلام – نهال صنعت پاسارگاد

طراحی و ساخت سازه های فلزی پتروشیمی ایلام به وزن 280 تن – شرکت نهال صنعت پاسارگاد

لیست بخشی از فعالیتهای انجام شده
  • ساخت سازه BRIDGE
  • ساخت سازه GRANULATOR
  • ساخت سازه BAGGING
  • ساخت سازه PIPE RACK