پتروشیمی باختر – نصب نیروی ایران

تامین و ساخت  – نصب نیروی ایران

لیست بخشی از فعالیتهای انجام شده
  • 3 عدد اسکید (ساپورت) و مخزن روغن سیستم مورد نیاز جهت روان کاری توربین به صورت یکپارچه
  • 3 عدد اسکید (ساپورت) و مخزن روغن سیستم مورد نیاز جهت روان کاری توربین به صورت مجزا